Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 81/BC-STTTT 09/09/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
2 78/BC-STTTT 06/09/2019 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành hính và hiện đại hóa hành chính Quý III năm 2019
3 56 /BC-STTTT 28/06/2019 Báo cáo kết quả rà soát về mức độ cập nhật minh bạch thông tin trên Cổng/Trang TTĐT của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện 6 tháng năm 2019
4 47/BC-STTTT 10/06/2019 Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong giai đoạn 2015-2018 liên quan đến cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý ngành Thông tin và Truyền thông
5 43/BC-STTTT 04/06/2019 Báo cáo Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính Quý II năm 2019
6 38/BC-STTTT 10/05/2019 Tình hình thực hiện Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020
7 25/BC-STTTT 28/03/2019 Báo cáo Công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2015-2018
8 20/BC-STTTT 18/03/2019 Báo cáo Kết quả tuyên truyền 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9 12/BC-STTTT 08/03/2019 Báo cáo Kết quả tuyên truyên thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý
10 11/BC-STTTT 05/03/2019 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành hính và hiện đại hóa hành chính Quý I năm 2019
11 10/BC-STTTT 21/02/2019 Báo cáo kết quả tuyên truyên thực hiện Luật Trẻ em năm 2017-2018
12 09/BC-STTTT 18/02/2019 Báo cáo kết quả tuyên truyên thực hiện Luật Thanh niên
13 118/BC-STTTT 05/12/2018 Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2018
14 117/BC-STTTT 05/12/2018 Tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018 tại địa chỉ http://ict.hatinh.gov.vn
15 112/BC-STTTT 26/11/2018 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính năm 2018
16 89/BC-STTTT 19/10/2018 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đề xuất phần mềm triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh
17 806/STTTT-BCVT 12/10/2018 V.v Thẩm định NTM tại các xã đăng ký về đích NTM của huyện Nghi Xuân
18 79/BC-STTTT 28/09/2018 Báo cáo kết quả rà soát về mức độ minh bạch thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Quý III năm 2018
19 69 /BC-STTTT 08/08/2018 Báo cáo v/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 28/2009/TT- BTTTT ngày 14/9/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về trợ giúp người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông
20 63 /BC-STTTT 16/07/2018 Báo cáo Đánh giá tình hình phát triển Kinh tế - xã hội giữa kỳ giai đoạn 2016 - 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của ngành Thông tin và Truyền thông
21 60/BC-STTTT 13/07/2018 Tình hình sử dụng và nhu cầu mua sắm, nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý tài sản
22 02/BC-BCĐCNTT 29/06/2018 V/v Báo cáo BCĐ CNTT 6 tháng 2018
23 45/BC-STTTT 06/06/2018 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính Quý II/2018
24 42/BC-STTTT 23/05/2018 Báo cáo tình hình triển khai và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong năm 2017
25 41/BC-STTTT 23/05/2018 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo
26 38/BC-STTTT 18/05/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2018 của Ngành Thông tin và Truyền thông
27 25/BC-STTTT 29/03/2018 Kết quả rà soát về mức độ minh bạch thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Quý I năm 2018
28 23/BC-STTTT 23/03/2018 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 3 tháng đầu năm 2018 của Ngành Thông tin và Truyền thông
29 12/BC-STTTT 09/03/2018 Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý I Phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2018
30 09/BC-STTTT 22/02/2018 Báo cáo Tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2017
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH