Góp ý Quy hoạch, kế hoạch, đề án

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Góp ý dự thảo “Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống TT&TT tại 39 xã biên giới biển, đất liền hỗ trợ phát triển KTXH, ANQP, bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022” - Từ ngày : 09/05/2019
- Đến ngày : 20/05/2019


2 Góp ý dự thảo đề án Thí điểm chuyển giao việc trực, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 03/04/2019
- Đến ngày : 15/04/2019


3 Góp ý tài liệu dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 - Từ ngày : 19/03/2019
- Đến ngày : 22/03/2019

4 Góp ý dự thảo Quyết định và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 27/11/2018
- Đến ngày : 29/11/20185 Góp ý quy hoạch viễn thông thụ động của các doanh nghiệp - Từ ngày : 26/08/2018
- Đến ngày : 09/09/20186 Dự thảo Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 - Từ ngày : 12/06/2018
- Đến ngày : 16/06/2018

7 Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 34/2013/QĐ-UBND ngày 09/08/2013 của UBND tỉnh - Từ ngày : 20/05/2018
- Đến ngày : 27/05/2018


8 Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 17/05/2018
- Đến ngày : 23/05/2018


9 Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 - Từ ngày : 25/04/2018
- Đến ngày : 04/05/2018

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH