Góp ý Quy hoạch, kế hoạch, đề án

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường bảo đảm ATTT mạng trong các CQNN trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 25/06/2019
- Đến ngày : 29/06/2019


2 Góp ý dự thảo “Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống TT&TT tại 39 xã biên giới biển, đất liền hỗ trợ phát triển KTXH, ANQP, bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022” - Từ ngày : 09/05/2019
- Đến ngày : 20/05/2019


3 Góp ý dự thảo đề án Thí điểm chuyển giao việc trực, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 04/04/2019
- Đến ngày : 16/04/2019


4 Góp ý tài liệu dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 - Từ ngày : 20/03/2019
- Đến ngày : 23/03/2019

5 Góp ý dự thảo Quyết định và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 28/11/2018
- Đến ngày : 30/11/20186 Góp ý quy hoạch viễn thông thụ động của các doanh nghiệp - Từ ngày : 27/08/2018
- Đến ngày : 10/09/20187 Dự thảo Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 - Từ ngày : 13/06/2018
- Đến ngày : 17/06/2018

8 Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 34/2013/QĐ-UBND ngày 09/08/2013 của UBND tỉnh - Từ ngày : 21/05/2018
- Đến ngày : 28/05/2018


9 Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 18/05/2018
- Đến ngày : 24/05/2018


10 Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 - Từ ngày : 26/04/2018
- Đến ngày : 05/05/2018

 • Báo cáo kiểm tra, rà soát các tài sản trên địa bàn tỉnh đăng ký...
 • Xử lý các văn bản QPPL thuộc ngành TT&TT trong kỳ hệ thống hóa...
 • Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến...
 • Gửi văn bản kiểm tra theo thẩm quyền với văn bản QPPL có nội dung...
 • Góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh
 • Triển khai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
 • Các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Văn phòng đại diện,...
 • Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong...
 • Về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Số hóa,...
 • Góp ý dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...
 • Tuyên truyền Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 về xử phạt...
 • Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình Sữa học đường
 • V/v đề nghị cho lùi thời gian thẩm định Báo cáo NCKT dự án Số hóa,...
 • V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản...
 • V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT...
 • Góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn mẫu Hợp đồng thuê dịch vụ công...
 • Báo cáo kết quả rà soát về mức độ cập nhật minh bạch thông tin...
 • V/v cung cấp thông tin tình hình phát triển và ứng dụng Chữ ký số...
 • V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông...
 • kiểm tra, đảm bảo an toàn cho các công trình viễn thông trong...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH