Ngày đăng: 15-07-2019
Tài liệu tuyên truyền về ngăn chặn, giảm thiểu, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
69.227 HS 6.704 HS 91,75 TB/100 dân 8,3 TB/100 dân
69.227 HS 6.704 HS 91,75 TB
/100 dân
8,3 TB
/100 dân
 • Gửi văn bản kiểm tra theo thẩm quyền với văn bản QPPL có nội dung...
 • Góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh
 • Triển khai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
 • Về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Số hóa,...
 • Góp ý dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...
 • Tuyên truyền Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 về xử phạt...
 • Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình Sữa học đường
 • V/v đề nghị cho lùi thời gian thẩm định Báo cáo NCKT dự án Số hóa,...
 • V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản...
 • V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT...
 • Góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn mẫu Hợp đồng thuê dịch vụ công...
 • Báo cáo kết quả rà soát về mức độ cập nhật minh bạch thông tin...
 • V/v cung cấp thông tin tình hình phát triển và ứng dụng Chữ ký số...
 • V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông...
 • kiểm tra, đảm bảo an toàn cho các công trình viễn thông trong...
 • V/v xử lý kiến nghị của Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc về...
 • V/v tuyên truyền kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai năm 2019
 • Chấp thuận tổ chức họp báo
 • Báo cáo kết quả rà soát hoạt động xuất bản, in, phát hành năm 2019
 • V/v góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường bảo đảm ATTT mạng trong các...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH