Nghị quyết
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
135/NQ-CPVề hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 202016/05/2016Chính phủ
219-2016/NQ-CPVề những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 202028/04/2016Chính phủ
379/NQ-CPNghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 201504/11/2015Chính phủ
436a/NQ-CPNghị quyết về chính phủ điện tử14/10/2015Chính phủ
593/2015/QH13Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng Bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động22/06/2015Quốc hội
641/NQ-CPNghị quyết về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới09/06/2015Chính phủ
739-NQ/TWNghị quyết về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức17/04/2015Ban Chấp hành Trung ương
826/NQ-CPNghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông...15/04/2015Chính phủ
9102/NQ-CPNghị quyết ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu...31/12/2014Chính phủ
1024/2012/QH13Nghị quyết về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính20/06/2012Quốc hội
1113-NQ/TWNghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 202016/01/2012Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hiển thị 11/11