EmailInAa
Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh
09/10/2017 11:09
UBND tỉnh vừa ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2803/QĐ-UBND ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

 

Theo Quyết định, mã định danh của UBND tỉnh là mã định danh của đơn vị cấp 1, với mã quy định là 000.00.00.H27. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh được quy định là mã định danh cấp 2. Mã định danh cấp 3 bao gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Mã định danh cấp 4 gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị có mã định danh cấp 3.

 

Mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh được dùng để xác định (phân biệt) các cơ quan trên khi tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 2803/QĐ-UBND và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung mã định danh phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./.

Phan Giáp