Thứ tư, ngày 19-12-2018
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Tháng 12 năm 2018
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Phòng Công nghệ thông tin
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
14 21.43% (3/14) 0% (0/14) 78.57% (11/14)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
10 20% (2/10) 10% (1/10) 70% (7/10)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 11 nhiệm vụ sắp hết hạn
13 7.69% (1/13) 23.08% (3/13) 69.23% (9/13)
Thanh tra Sở
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
14 28.57% (4/14) 42.86% (6/14) 28.57% (4/14)
Văn phòng Sở
Có 13 nhiệm vụ sắp hết hạn
26 19.23% (5/26) 11.54% (3/26) 69.23% (18/26)
Trung tâm CNTT&TT
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
9 33.33% (3/9) 11.11% (1/9) 55.56% (5/9)