Chủ nhật, ngày 15-09-2019
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Tháng 9 năm 2019
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Phòng Công nghệ thông tin
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
12 33.33% (4/12) 0% (0/12) 66.67% (8/12)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 11 nhiệm vụ sắp hết hạn
13 0% (0/13) 7.69% (1/13) 92.31% (12/13)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
9 11.11% (1/9) 0% (0/9) 88.89% (8/9)
Thanh tra Sở
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
14 28.57% (4/14) 7.14% (1/14) 64.29% (9/14)
Văn phòng Sở
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
21 28.57% (6/21) 9.52% (2/21) 61.9% (13/21)
Trung tâm CNTT&TT
Có 8 nhiệm vụ sắp hết hạn
12 0% (0/12) 8.33% (1/12) 91.67% (11/12)