SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch trực Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng 12
Có 10 nhiệm vụ sắp hết hạn
16.67%
(2/12)
16.67%
(2/12)
66.67%
(8/12)
Xem chi tiết
2 Phòng Công nghệ thông tin 10
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
80%
(8/10)
0%
(0/10)
20%
(2/10)
Xem chi tiết
3 Phòng Thông tin - BCXB 17
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
64.71%
(11/17)
5.88%
(1/17)
29.41%
(5/17)
Xem chi tiết
4 Thanh tra Sở 12
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
83.33%
(10/12)
8.33%
(1/12)
8.33%
(1/12)
Xem chi tiết
5 Phòng Bưu chính viễn thông 6
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
33.33%
(2/6)
0%
(0/6)
66.67%
(4/6)
Xem chi tiết
6 Trung tâm CNTT&TT 10
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
30%
(3/10)
10%
(1/10)
60%
(6/10)
Xem chi tiết
 • Văn phòng
 • - NV được giao: 12 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 10 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 16.67%    ( 2/12 )
 • - Đang xử lý: 16.67%    ( 2/12 )
 • - Chưa xử lý: 66.67%    ( 8/12 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 10 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 80%    ( 8/10 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/10 )
 • - Chưa xử lý: 20%    ( 2/10 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 17 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 64.71%    ( 11/17 )
 • - Đang xử lý: 5.88%    ( 1/17 )
 • - Chưa xử lý: 29.41%    ( 5/17 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 12 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 83.33%    ( 10/12 )
 • - Đang xử lý: 8.33%    ( 1/12 )
 • - Chưa xử lý: 8.33%    ( 1/12 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 6 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 4 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 33.33%    ( 2/6 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/6 )
 • - Chưa xử lý: 66.67%    ( 4/6 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT&TT
 • - NV được giao: 10 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 7 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 30%    ( 3/10 )
 • - Đang xử lý: 10%    ( 1/10 )
 • - Chưa xử lý: 60%    ( 6/10 )
 • Xem chi tiết