Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL địa phươngSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 37/2017/TT-BTTTT 07/12/2017 Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM
2 35/2017/TT-BTTTT 23/11/2017 Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
3 97/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
4 10/2017/QH14 20/06/2017 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017
5 15/2017/QĐ-UBND 18/05/2017 Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
6 49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
7 56/2016/QĐ-UBND 26/12/2016 Quyết định Quy định sử dụng chung cột để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
8 22/2016/NQ-HĐND 24/09/2016 Về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020
9 32/2016/QĐ-UBND 06/07/2016 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10 34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
  1 2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH