Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 224/BC-STTTT 03/12/2021 Kết quả tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021”
2 210/BC-STTTT 23/11/2021 Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; nhu cầu năm 2022
3 213/BC-STTTT 21/11/2021 Kết quả tuyên truyền thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 200/BC-STTTT 17/11/2021 Kết quả tuyên truyền kết quả thực hiện chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững năm 2021
5 198/BC-STTTT 17/11/2021 Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)
6 185/BC-STTTT 05/11/2021 báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền tháng 10/2021 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới
7 173/BC-STTTT 21/10/2021 Báo cáo Tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
8 172/BC-STTTT 20/10/2021 BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
9 1382/STTTT-TTBCXB 19/10/2021 V/v cử cán bộ tham gia phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng Đảng năm 2021
10 165/BC-STTTT 08/10/2021 Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự ATGT giữa Ban ATGT tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2020 và đánh giá, chấm điểm công tác đảm bảo ATGT năm 2021
11 153/BC-STTTT 21/09/2021 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 03/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo
12 152/BC-STTTT 21/09/2021 Kết quả thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
13 147/BC-STTTT 15/09/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 3 năm 2021
14 139/BC-STTTT 10/09/2021 BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
15 120/BC-STTTT 04/08/2021 Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
16 77/BC-STTTT 16/06/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 2
17 29/BC-STTTT 17/03/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 1
18 138/KH-STTTT 03/02/2021 Kế hoạch Kiểm soát, rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021
19 02/BC -TPC 07/12/2020 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện công tác pháp chế năm 2020
20 01/BC-TKSTTHC 01/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
21 183/BC-STTTT 25/11/2020 V/v Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020
22 160/BC-STTTT 05/11/2020 V/v Báo cáo công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành TT&TT năm 2020
23 85/BC-STTTT 17/06/2020 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý 2 năm 2020
24 84/BC-STTTT 15/06/2020 Kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2020
25 69/BC-STTTT 25/05/2020 Kết quả 05 năm triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
26 62/BC-STTTT 15/05/2020 Kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng Trang thông tin điện tử và nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩn
27 52/BC-STTTT 28/04/2020 Đánh giá, tổng kết thi hành luật giao dịch điện tử đến năm 2020
28 02/BC-TPC 24/03/2020 Báo cáo Kết quả rà soát các quy chế nội bộ Sở và đề xuất sửa đổi, bổ sung năm 2020
29 1/BC-ĐKT 11/03/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
30 01/BC-ĐKT 11/03/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH