Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 02/BC -TPC 07/12/2020 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện công tác pháp chế năm 2020
2 01/BC-TKSTTHC 01/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
3 183/BC-STTTT 25/11/2020 V/v Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020
4 160/BC-STTTT 05/11/2020 V/v Báo cáo công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành TT&TT năm 2020
5 85/BC-STTTT 17/06/2020 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý 2 năm 2020
6 84/BC-STTTT 15/06/2020 Kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2020
7 69/BC-STTTT 25/05/2020 Kết quả 05 năm triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
8 62/BC-STTTT 15/05/2020 Kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng Trang thông tin điện tử và nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩn
9 52/BC-STTTT 28/04/2020 Đánh giá, tổng kết thi hành luật giao dịch điện tử đến năm 2020
10 02/BC-TPC 24/03/2020 Báo cáo Kết quả rà soát các quy chế nội bộ Sở và đề xuất sửa đổi, bổ sung năm 2020
11 1/BC-ĐKT 11/03/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
12 01/BC-ĐKT 11/03/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
13 126/BC-STTTT 18/12/2019 BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018
14 125/BC-STTTT 18/12/2019 BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
15 133/BC-STTTT 29/11/2019 Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019
16 129/BC-STTTT 22/11/2019 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính năm 2019
17 127/BC-STTTT 20/11/2019 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
18 120/BC-STTTT 14/11/2019 Báo cáo công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
19 116/BC-STTTT 08/11/2019 BÁO CÁO Công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 ( từ 01/1/2019 đến 31/10/2019)
20 115/BC-STTTT 06/11/2019 Báo cáo cơ kết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
21 111/BC-STTTT 01/11/2019 Báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
22 109/BC-STTTT 30/10/2019 Kết quả nghiên cứu, đánh giá phần mềm Giải pháp số hóa và Quản lý dữ liệu số EDM của công ty TNHH phát triển Hương Việt (Electrolic Document Management)
23 108/BC-STTTT 29/10/2019 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
24 82/BC-STTTT 11/10/2019 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018
25 100/BC-STTTT 04/10/2019 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
26 100/BC-STTTT 04/10/2019 V/v Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
27 99/BC-STTTT 30/09/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, Quý III/2019
28 98/BC-STTTT 30/09/2019 Báo cáo Kết quả rà soát về mức độ cập nhật minh bạch thông tin trên Cổng/Trang TTĐT của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện 9 tháng năm 2019
29 90/BC-STTTT 17/09/2019 BÁO CÁO Kết quả rà soát, đôn đốc công tác phòng, chống “tham nhũng vặt”
30 89/BC-STTTT 17/09/2019 Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH