Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1200/STTTT-VP 14/09/2022 V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 11/2022/TT-BTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2 1197/STTTT-BCVT 14/09/2022 V/v phối hợp chuẩn bị khai trương trạm BTS Đồn Biên phòng Hương Quang
3 1198/STTTT-CNTT 14/09/2022 V/v báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo KH số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh (tháng 9/2022)
4 1182/STTTT-BCVT 13/09/2022 V/v thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công theo đề xuất của UBND huyện Thạch Hà
5 1172/STTTT-CNTT 12/09/2022 V/v đề nghị rà soát, cung cấp thông tin khảo sát các CSDL phục vụ xây dựng Cổng dữ liệu dùng chung của tỉnh
6 1162/STTTT-CNTT 08/09/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”
7 1160/STTTT-CNTT 08/09/2022 V/v tham dự Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Lãnh đạo UBND cấp xã
8 1157/STTTT-CNTT 08/09/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
9 23/TB-STTTT 06/09/2022 Kết luận của Ban Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022
10 1145/STTTT-CNTT 06/09/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
11 1138/STTTT-BCVT 05/09/2022 V/v đề xuất nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
12 1132/STTTT-TTCNTT 31/08/2022 Về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
13 1134/STTTT-Ttr 31/08/2022 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.
14 1125/STTTT-BCVT 30/08/2022 V/v kiểm tra đảm bảo TTLL trong PCLB&TKCN tại các điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm 2022
15 1108/STTTT-CNTT 27/08/2022 V/v cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra Đề án 06
16 1105/STTTT-CNTT 26/08/2022 V/v báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, khung kế hoạch CCHC năm 2022 lĩnh vực TTTT
17 1106/STTTT-CNTT 26/08/2022 V/v đề nghị tổng hợp danh sách, xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh
18 1195/STTTT-BCVT 24/08/2022 V/v phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX
19 1080/STTTT-CNTT 22/08/2022 V/v hoàn thiện và đề nghị ban hành Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
20 1073/STTTT-CNTT 18/08/2022 V/v phối hợp, hỗ trợ triển khai thử nghiệm Cổng dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Tĩnh
21 1065/STTTT-BCVT 16/08/2022 V/v đề xuất, kiến nghị nâng cao công tác quản lý về chất lượng dịch vụ và hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương
22 1060/STTTT-CNTT 15/08/2022 V/v hoàn thiện và đề nghị ban hành Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
23 1046/STTTT-CNTT 15/08/2022 V/v báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo KH số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh (tháng 8/2022)
24 1044/STTTT-TTCNTT 12/08/2022 Về việc cảnh báo các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2022
25 1036/STTTT-CNTT 11/08/2022 V/v đề nghị ban hành Văn bản đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh và đề xuất các nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2023
26 1037/STTTT-CNTT 11/08/2022 V/v báo cáo một số nội dung về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
27 1031/STTTT-BCVT 10/08/2022 V/v đề xuất hỗ trợ từ nguồn vốn thực hiện các Chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM để thực hiện Để án Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
28 1022/STTTT-CNTT 10/08/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX)
29 1023/STTTT-CNTT 10/08/2022 V/v cung cấp thông tin hiện trạng triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022
30 151/BC-STTTT 09/08/2022 Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH