Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1195/STTTT-BCVT 24/08/2022 V/v phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX
2 1080/STTTT-CNTT 22/08/2022 V/v hoàn thiện và đề nghị ban hành Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3 1073/STTTT-CNTT 18/08/2022 V/v phối hợp, hỗ trợ triển khai thử nghiệm Cổng dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Tĩnh
4 1065/STTTT-BCVT 16/08/2022 V/v đề xuất, kiến nghị nâng cao công tác quản lý về chất lượng dịch vụ và hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương
5 1060/STTTT-CNTT 15/08/2022 V/v hoàn thiện và đề nghị ban hành Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 1046/STTTT-CNTT 15/08/2022 V/v báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo KH số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh (tháng 8/2022)
7 1044/STTTT-TTCNTT 12/08/2022 Về việc cảnh báo các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2022
8 1036/STTTT-CNTT 11/08/2022 V/v đề nghị ban hành Văn bản đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh và đề xuất các nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2023
9 1037/STTTT-CNTT 11/08/2022 V/v báo cáo một số nội dung về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
10 1031/STTTT-BCVT 10/08/2022 V/v đề xuất hỗ trợ từ nguồn vốn thực hiện các Chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM để thực hiện Để án Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
11 1022/STTTT-CNTT 10/08/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX)
12 1023/STTTT-CNTT 10/08/2022 V/v cung cấp thông tin hiện trạng triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022
13 151/BC-STTTT 09/08/2022 Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
14 1007/STTTT-CNTT 05/08/2022 V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung về triển khai Hệ thống Giám sát và Điều hành thông minh (IOC) của tỉnh
15 1003/STTTT-BCVT 05/08/2022 V/v thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
16 148/BC-STTTT 04/08/2022 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
17 91/QĐ-STTTT 29/07/2022 Về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông
18 965/STTTT-CNTT 28/07/2022 V/v đề cử doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Lễ tôn vinh chuyển đổi số, doanh nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
19 964/STTTT-CNTT 28/07/2022 V/v đề nghị ban hành Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
20 959/STTTT-CNTT 27/07/2022 V/v đề nghị ban hành Danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai DVCTT toàn trình (tương đương DVCTT mức độ 4 theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh
21 139/BC-STTTT 26/07/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác bồi thường nhà nước
22 946/STTTT-BCVT 25/07/2022 V/v đề xuất bổ sung giải pháp thiết kế để đảm bảo triển khai di dời, xây dựng các tuyến cáp quang thông tin liên lạc bị ảnh hưởng bởi tuyến đường bộ cao tốc
23 943/STTTT-CNTT 22/07/2022 V/v hoàn thiện dự thảo Văn bản công bố và triển khai sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022
24 28TTr-STTTT 22/07/2022 Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”
25 934/STTTT-CNTT 21/07/2022 V/v rà soát, khảo sát thực tế tại doanh nghiệp công nghệ thông tin - điện tử trên địa bàn
26 914/STTTT-CNTT 15/07/2022 V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
27 105/BC-STTTT 15/07/2022 BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu 2022 Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
28 910/STTTT-BCVT 14/07/2022 V/v tuyên truyền về sử dụng dịch vụ Mobile Money
29 908/STTTT-CNTT 14/07/2022 V/v tham mưu chủ trương thực hiện nhiệm vụ nâng cấp phần mềm “Theo dõi, hỗ trợ, đánh giá công tác cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh”
30 903/STTTT-TTBCXB 14/07/2022 Về việc tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2022
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH