Kế hoạchSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 220/KH-STTTT 03/03/2021 Kế hoạch Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
2 219/KH-STTTT 03/03/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
3 864/KH-STTTT 27/09/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
4 267/KH-STTTT 12/03/2020 Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020
5 117/KH-STTTT 10/02/2020 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
6 98/KH-STTTT 05/02/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
7 91/KH-STTTT 04/02/2020 Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
8 1016/KH-STTTT 08/11/2019 Triển khai rà quét lỗ hổng bảo mật Cổng, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
9 937/KH-STTTT 18/10/2019 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
10 422/STTTT-CNTT 17/05/2019 KẾ HOẠKế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích
11 191/KH-UBND 13/03/2019 Kế hoạch Xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh
12 166/KH-STTTT 08/03/2019 Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
13 109/KH-STTTT 18/02/2019 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành thông tin và truyền thông năm 2019
14 195/KH-STTTT 14/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
15 727/STTTT-BCVT 20/09/2018 Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh
16 04/KH-BCĐCNTT 15/08/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thảo Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới
17 467/KH-STTTT 14/06/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
18 405/KH-STTTT 25/05/2018 Kế hoạch Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018
19 277/CTr-STTTT 13/04/2018 Phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Cẩm Xuyên tháng 4 năm 2018
20 199/KH-STTTT 26/03/2018 Đỡ đầu 2 xã Vĩnh Lộc và Phú Lộc xây dựng nông thôn mới năm 2018
21 154/CTr-STTTT 13/03/2018 Phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Kỳ Anh tháng 3 năm 2018
22 117/KH-STTTT 26/02/2018 Kiểm tra hoạt động đăng ký, lưu giữ thuê bao di động trả trước, giá cước dịch vụ viễn thông; hoạt động của các trạm BTS trên địa bàn; chất lượng dịch vụ Bưu chính công ích tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã, Bưu cục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
23 115/KH-STTTT 23/02/2018 Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện VHX trên địa bàn tỉnh gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2018
24 114/KH-STTTT 23/02/2018 Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
25 104/KH-STTTT 22/02/2018 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
26 69/KH-STTTT 30/01/2018 Kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới tại các xã đăng ký về đích trong năm 2018
27 68/KH-STTTT 30/01/2018 Kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc tại các điểm xung yếu, các công trình thủy lợi và vùng thường xuyên ngập lũ trên địa bàn tỉnh phục vụ việc xây dựng và triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
28 21/KH-STTTT 11/01/2018 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.
29 33/KH-STTTT 25/10/2016 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH