Thứ năm, ngày 20-02-2020
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Tháng 2 năm 2019
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Phòng Công nghệ thông tin
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Bưu chính viễn thông
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Thông tin - BCXB
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Thanh tra Sở
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Văn phòng Sở
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm CNTT&TT
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)