BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC TRONG THÁNG 02 NĂM 2019
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
GHI CHÚ
1 Phòng Công nghệ thông tin 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết >>
2 Phòng Bưu chính viễn thông 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết >>
3 Phòng Thông tin - BCXB 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết >>
4 Thanh tra Sở 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết >>
5 Văn phòng Sở 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết >>
6 Trung tâm CNTT&TT 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết >>
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Văn phòng Sở
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT&TT
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết