SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

Cổng Sở Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng 8
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
12.5%
(1/8)
0%
(0/8)
87.5%
(7/8)
Xem chi tiết
2 Phòng Thông tin - BCXB 17
0%
(0/17)
0%
(0/17)
100%
(17/17)
Xem chi tiết
3 Phòng Công nghệ thông tin 18
0%
(0/18)
0%
(0/18)
100%
(18/18)
Xem chi tiết
4 Phòng Bưu chính viễn thông 11
0%
(0/11)
0%
(0/11)
100%
(11/11)
Xem chi tiết
5 Thanh tra Sở 10
20%
(2/10)
0%
(0/10)
80%
(8/10)
Xem chi tiết
6 Trung tâm CNTT & TT 0
NAN%
(0/0)
NAN%
(0/0)
NAN%
(0/0)
Xem chi tiết
 • Văn phòng
 • - NV được giao: 8 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 3 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 12.5%    ( 1/8 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/8 )
 • - Chưa xử lý: 87.5%    ( 7/8 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 17 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/17 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/17 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 17/17 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 18 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/18 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/18 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 18/18 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 11 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/11 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/11 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 11/11 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 10 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 20%    ( 2/10 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/10 )
 • - Chưa xử lý: 80%    ( 8/10 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT & TT
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: NAN%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: NAN%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: NAN%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết