SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch trực Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng 11
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
9.09%
(1/11)
0%
(0/11)
90.91%
(10/11)
Xem chi tiết
2 Phòng Công nghệ thông tin 14
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
21.43%
(3/14)
0%
(0/14)
78.57%
(11/14)
Xem chi tiết
3 Phòng Thông tin - BCXB 11
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
18.18%
(2/11)
0%
(0/11)
81.82%
(9/11)
Xem chi tiết
4 Thanh tra Sở 15
Có 8 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/15)
0%
(0/15)
100%
(15/15)
Xem chi tiết
5 Phòng Bưu chính viễn thông 7
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/7)
0%
(0/7)
100%
(7/7)
Xem chi tiết
6 Trung tâm CNTT&TT 9
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
11.11%
(1/9)
55.56%
(5/9)
33.33%
(3/9)
Xem chi tiết
Paging : 1
 • Văn phòng
 • - NV được giao: 11 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 6 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 9.09%    ( 1/11 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/11 )
 • - Chưa xử lý: 90.91%    ( 10/11 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 14 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 7 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 21.43%    ( 3/14 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/14 )
 • - Chưa xử lý: 78.57%    ( 11/14 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 11 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 7 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 18.18%    ( 2/11 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/11 )
 • - Chưa xử lý: 81.82%    ( 9/11 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 15 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 8 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/15 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/15 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 15/15 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 7 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 3 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/7 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/7 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 7/7 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT&TT
 • - NV được giao: 9 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 4 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 11.11%    ( 1/9 )
 • - Đang xử lý: 55.56%    ( 5/9 )
 • - Chưa xử lý: 33.33%    ( 3/9 )
 • Xem chi tiết