SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

Cổng Sở Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng 13
Có 11 nhiệm vụ sắp hết hạn
7.69%
(1/13)
0%
(0/13)
92.31%
(12/13)
Xem chi tiết
2 Phòng Thông tin - BCXB 35
Có 26 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/35)
0%
(0/35)
100%
(35/35)
Xem chi tiết
3 Phòng Công nghệ thông tin 59
Có 49 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/59)
0%
(0/59)
100%
(59/59)
Xem chi tiết
4 Phòng Bưu chính viễn thông 42
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
57.14%
(24/42)
0%
(0/42)
42.86%
(18/42)
Xem chi tiết
5 Thanh tra Sở 32
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
84.38%
(27/32)
9.38%
(3/32)
6.25%
(2/32)
Xem chi tiết
6 Trung tâm CNTT & TT 10
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
10%
(1/10)
0%
(0/10)
90%
(9/10)
Xem chi tiết
 • Văn phòng
 • - NV được giao: 13 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 11 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 7.69%    ( 1/13 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/13 )
 • - Chưa xử lý: 92.31%    ( 12/13 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 35 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 26 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/35 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/35 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 35/35 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 59 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 49 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/59 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/59 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 59/59 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 42 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 7 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 57.14%    ( 24/42 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/42 )
 • - Chưa xử lý: 42.86%    ( 18/42 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 32 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 3 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 84.38%    ( 27/32 )
 • - Đang xử lý: 9.38%    ( 3/32 )
 • - Chưa xử lý: 6.25%    ( 2/32 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT & TT
 • - NV được giao: 10 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 7 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 10%    ( 1/10 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/10 )
 • - Chưa xử lý: 90%    ( 9/10 )
 • Xem chi tiết