SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

Cổng Sở Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng 10
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
10%
(1/10)
0%
(0/10)
90%
(9/10)
Xem chi tiết
2 Phòng Thông tin - BCXB 12
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
8.33%
(1/12)
0%
(0/12)
91.67%
(11/12)
Xem chi tiết
3 Phòng Công nghệ thông tin 12
0%
(0/12)
0%
(0/12)
100%
(12/12)
Xem chi tiết
4 Phòng Bưu chính viễn thông 7
0%
(0/7)
0%
(0/7)
100%
(7/7)
Xem chi tiết
5 Thanh tra Sở 6
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/6)
16.67%
(1/6)
83.33%
(5/6)
Xem chi tiết
6 Trung tâm CNTT & TT 9
0%
(0/9)
0%
(0/9)
100%
(9/9)
Xem chi tiết
 • Văn phòng
 • - NV được giao: 10 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 6 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 10%    ( 1/10 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/10 )
 • - Chưa xử lý: 90%    ( 9/10 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 12 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 8.33%    ( 1/12 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/12 )
 • - Chưa xử lý: 91.67%    ( 11/12 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 12 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/12 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/12 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 12/12 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 7 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/7 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/7 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 7/7 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 6 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 1 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/6 )
 • - Đang xử lý: 16.67%    ( 1/6 )
 • - Chưa xử lý: 83.33%    ( 5/6 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT & TT
 • - NV được giao: 9 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/9 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/9 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 9/9 )
 • Xem chi tiết