SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch trực Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng 10
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
50%
(5/10)
30%
(3/10)
20%
(2/10)
Xem chi tiết
2 Phòng Công nghệ thông tin 19
Có 13 nhiệm vụ sắp hết hạn
10.53%
(2/19)
5.26%
(1/19)
84.21%
(16/19)
Xem chi tiết
3 Phòng Thông tin - BCXB 26
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
84.62%
(22/26)
0%
(0/26)
15.38%
(4/26)
Xem chi tiết
4 Thanh tra Sở 36
94.44%
(34/36)
5.56%
(2/36)
0%
(0/36)
Xem chi tiết
5 Phòng Bưu chính viễn thông 7
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
42.86%
(3/7)
14.29%
(1/7)
42.86%
(3/7)
Xem chi tiết
6 Trung tâm CNTT&TT 8
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
75%
(6/8)
12.5%
(1/8)
12.5%
(1/8)
Xem chi tiết
Paging : 1
 • Văn phòng
 • - NV được giao: 10 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 4 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 50%    ( 5/10 )
 • - Đang xử lý: 30%    ( 3/10 )
 • - Chưa xử lý: 20%    ( 2/10 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 19 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 13 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 10.53%    ( 2/19 )
 • - Đang xử lý: 5.26%    ( 1/19 )
 • - Chưa xử lý: 84.21%    ( 16/19 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 26 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 84.62%    ( 22/26 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/26 )
 • - Chưa xử lý: 15.38%    ( 4/26 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 36 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 94.44%    ( 34/36 )
 • - Đang xử lý: 5.56%    ( 2/36 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/36 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 7 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 42.86%    ( 3/7 )
 • - Đang xử lý: 14.29%    ( 1/7 )
 • - Chưa xử lý: 42.86%    ( 3/7 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT&TT
 • - NV được giao: 8 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 1 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 75%    ( 6/8 )
 • - Đang xử lý: 12.5%    ( 1/8 )
 • - Chưa xử lý: 12.5%    ( 1/8 )
 • Xem chi tiết