SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

Cổng Sở Loading...
ĐĂNG KÝ NGÀY NGHỈ
Tháng 03 năm 2023
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN
01
Chưa đăng ký
02
Chưa đăng ký
03
Chưa đăng ký
04
Chưa đăng ký
05
Chưa đăng ký
06
Chưa đăng ký
07
Chưa đăng ký
08
Chưa đăng ký
09
Chưa đăng ký
10
Chưa đăng ký
11
Chưa đăng ký
12
Chưa đăng ký
13
Chưa đăng ký
14
Chưa đăng ký
15
Chưa đăng ký
16
Chưa đăng ký
17
Chưa đăng ký
18
Chưa đăng ký
19
Chưa đăng ký
20
1 cán bộ đăng ký
TT Họ và tên Bộ phận Buổi nghỉ
1 Phạm Văn Báu Thanh tra Sở Cả ngày
21
1 cán bộ đăng ký
TT Họ và tên Bộ phận Buổi nghỉ
1 Phạm Văn Báu Thanh tra Sở Cả ngày
22
1 cán bộ đăng ký
TT Họ và tên Bộ phận Buổi nghỉ
1 Phạm Văn Báu Thanh tra Sở Cả ngày
23
1 cán bộ đăng ký
TT Họ và tên Bộ phận Buổi nghỉ
1 Phạm Văn Báu Thanh tra Sở Cả ngày
24
1 cán bộ đăng ký
TT Họ và tên Bộ phận Buổi nghỉ
1 Phạm Văn Báu Thanh tra Sở Cả ngày
25
Chưa đăng ký
26
Chưa đăng ký
27
Chưa đăng ký
28
Chưa đăng ký
29
Chưa đăng ký
30
Chưa đăng ký
31
Chưa đăng ký
Tháng 03 năm 2023
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN
01
Chưa đăng ký
02
Chưa đăng ký
03
Chưa đăng ký
04
Chưa đăng ký
05
Chưa đăng ký
06
Chưa đăng ký
07
Chưa đăng ký
08
Chưa đăng ký
09
Chưa đăng ký
10
Chưa đăng ký
11
Chưa đăng ký
12
Chưa đăng ký
13
Chưa đăng ký
14
Chưa đăng ký
15
Chưa đăng ký
16
Chưa đăng ký
17
Chưa đăng ký
18
Chưa đăng ký
19
Chưa đăng ký
20
1 CB
Họ và tên Buổi nghỉ
Phạm Văn Báu Cả ngày
21
1 CB
Họ và tên Buổi nghỉ
Phạm Văn Báu Cả ngày
22
1 CB
Họ và tên Buổi nghỉ
Phạm Văn Báu Cả ngày
23
1 CB
Họ và tên Buổi nghỉ
Phạm Văn Báu Cả ngày
24
1 CB
Họ và tên Buổi nghỉ
Phạm Văn Báu Cả ngày
25
Chưa đăng ký
26
Chưa đăng ký
27
Chưa đăng ký
28
Chưa đăng ký
29
Chưa đăng ký
30
Chưa đăng ký
31
Chưa đăng ký
THỐNG KÊ TỔNG SỐ NGÀY NGHỈ CÁN BỘ TRONG THÁNG
TT Họ và tên Bộ phận Ngày nghỉ Buổi nghỉ Lý do
1 Phạm Văn Báu Thanh tra Sở 24/03/2023 Cả ngày Nghỉ phép
2 Phạm Văn Báu Thanh tra Sở 23/03/2023 Cả ngày Nghỉ phép
3 Phạm Văn Báu Thanh tra Sở 22/03/2023 Cả ngày Nghỉ phép
4 Phạm Văn Báu Thanh tra Sở 21/03/2023 Cả ngày Nghỉ phép
5 Phạm Văn Báu Thanh tra Sở 20/03/2023 Cả ngày Nghỉ phép việc gia đình
Họ tên Bộ phận Ngày nghỉ Buổi nghỉ Lý do
Phạm Văn Báu Thanh tra Sở 24/03/2023 Cả ngày Nghỉ phép
Phạm Văn Báu Thanh tra Sở 23/03/2023 Cả ngày Nghỉ phép
Phạm Văn Báu Thanh tra Sở 22/03/2023 Cả ngày Nghỉ phép
Phạm Văn Báu Thanh tra Sở 21/03/2023 Cả ngày Nghỉ phép
Phạm Văn Báu Thanh tra Sở 20/03/2023 Cả ngày Nghỉ phép việc gia đình