SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

Cổng Sở Loading...
TỔNG HỢP BÁO CÁO THÁNG
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
  1. Nhiệm vụ triển khai của toàn đơn vị: - Nhiệm vụ theo chương trình khung của UBND tỉnh: - Nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất:
2. Chi tiết triển khai của từng phòng, bộ phận
Văn phòng
 • NV được giao: 13 NV hoàn thành: 1 (7.69%)
 • 1/13
  (7.69%)
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • NV được giao: 35 NV hoàn thành: 0 (0%)
 • 0/35
  (0%)
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • NV được giao: 59 NV hoàn thành: 0 (0%)
 • 0/59
  (0%)
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • NV được giao: 41 NV hoàn thành: 24 (58.54%)
 • 24/41
  (58.54%)
 • Thanh tra Sở
 • NV được giao: 32 NV hoàn thành: 27 (84.38%)
 • 27/32
  (84.38%)
 • Trung tâm CNTT & TT
 • NV được giao: 10 NV hoàn thành: 1 (10%)
 • 1/10
  (10%)
 • III. ĐÁNH GIÁ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
  • 1. Văn phòng

   Chưa có nội dung
  • 2. Phòng Thông tin - BCXB

   Chưa có nội dung
  • 3. Phòng Công nghệ thông tin

   Chưa có nội dung
  • 4. Phòng Bưu chính viễn thông

   Chưa có nội dung
  • 5. Thanh tra Sở

   Chưa có nội dung
  • 6. Trung tâm CNTT & TT

   Chưa có nội dung
  V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁN BỘ
  Văn phòng Phòng Thông tin - BCXB Phòng Công nghệ thông tin Phòng Bưu chính viễn thông Thanh tra Sở Trung tâm CNTT & TT
  VI. Kế hoạch triển khai trong tháng tới (Tháng 04-2023)
  Văn phòng
 • NV được giao: 1
 • 1 NV
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • NV được giao: 4
 • 4 NV
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • NV được giao: 4
 • 4 NV
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • NV được giao: 3
 • 3 NV
 • Thanh tra Sở
 • NV được giao: 9
 • 9 NV
 • Trung tâm CNTT & TT
 • NV được giao: 0
 • 0 NV
 • VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
  • 1. Văn phòng

   Chưa có nội dung
  • 2. Phòng Thông tin - BCXB

   Chưa có nội dung
  • 3. Phòng Công nghệ thông tin

   Chưa có nội dung
  • 4. Phòng Bưu chính viễn thông

   Không
  • 5. Thanh tra Sở

   Không.
  • 6. Trung tâm CNTT & TT

   Chưa có nội dung