SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

Cổng Sở Loading...
  • FILE TÀI LIỆU - MÃ QR
  • Tìm kiếm
    STT Tên file File đính kèm
    1 Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
    2 Tài liệu Họp ngày 4/4/2022
    3 Báo cáo ngành năm 2021