SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

Cổng Sở Loading...
  • FILE TÀI LIỆU - MÃ QR
  • Tìm kiếm
    STT Tên file
    1 Tài liệu Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2023-2028

  • Tải File CHUONG_TRINH_(18.5)(1).doc

  • Tải File BC_Kiểm_điểm_BCH_S4T.docx

  • Tải File BC_Chinh_tri_Đai_hoi_2023_-2028-17.5.doc

  • Tải File Tong-hop-y-kien-gop-y-Báo-cáo-ĐHCĐ-cấp-trên_(18.5)(1).docx