DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Nhóm
1 fgdgdgd Chủ tịch Sở Thông tin và Truyền thông 0912314566 Lãnh đạo