Tờ trìnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 31/TTr-STTTT 16/09/2022 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số
2 28TTr-STTTT 22/07/2022 Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”
3 27/TTr-STTTT 12/07/2022 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
4 23/TTr-STTTT 20/06/2022 Tờ trình đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 15/TTr- STTTT 20/04/2020 Về việc đề nghị ban hành danh mục và lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
6 68/TTr-STTTT 22/11/2019 Về việc đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết âng cấp Cổng thông tin Hội Nhà báo và CSDL quản lý báo chí và hội viên
7 61/TTr-STTTT 30/10/2019 Đề nghị ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020
8 43/TTr-STTTT 31/07/2019 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
9 38/TTr-STTTT 09/07/2019 Về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Số hóa, tin học hóa và phát sóng qua vệ tinh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh (giai đoạn 2)
10 32 /TTr-STTTT 17/06/2019 Tờ trình đề nghị bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo An toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
11 26/TTr-STTTT 29/05/2019 V/v tham mưu chủ trương nâng cấp Cổng thông tin điện tử và CSDL Hội Nhà báo Hà Tĩnh
12 24/TTr-STTTT 08/05/2019 Về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Bổ sung thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu, tích hợp mã định danh với hệ thống trục liên thông và các dịch vụ điện tử tại trung tâm THDL tỉnh và triển khai phần mềm HSCV
13 22/TTr-STTTT 23/04/2019 Về việc đề nghị phê duyệt danh sách thay thế, bổ sung cán bộ công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù từ năm 2019
14 20/TTr-STTTT 10/04/2019 V/v đề nghị cấp kinh phí tổ chức khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm và hội thảo khoa học để xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh
15 17/TTr-STTTT 29/03/2019 Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
16 08/TTr-STTTT 13/03/2019 Tờ trình v/v đề nghị ban hành Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh
17 62/TTr-STTTT 31/10/2018 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng
18 61/TTr-STTTT 25/10/2018 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoat động cơ
19 60/TTr-STTTT 24/10/2018 Tờ trình đề nghị ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019
20 53/TTr-STTTT 25/09/2018 Tờ trình v/v đề nghị ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh
21 45/TTr-STTTT 16/08/2018 Về việc đề nghị cấp kinh phí tổ chức Hội thảo “Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới”
22 43/TTr-STTTT 19/07/2018 Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020
23 37/TTr-STTTT 29/06/2018 Về việc đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
24 33/TTr-STTTT 21/06/2018 Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020
25 26/TTr-STTTT 18/05/2018 Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0 giai đoạn 2018-2020
26 25/TTr-STTTT 17/05/2018 V/v đề nghị ban hành Quyết định thành lập Hội đồng rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành trực tuyến
27 24/TTr-STTTT 10/05/2018 Về việc đề nghị ban hành Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
28 21/TTr-STTTT 08/05/2018 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả Đài truyền thanh không dây
29 22/TTr-STTTT 07/05/2018 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
30 15/TTr-STTTT 16/04/2018 V/v đề nghị ban hành Quyết định thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH