DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Nhóm
1 Nguyễn Thị Mỹ Dung Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0949446568
2 Bùi Xuân Bình Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0911888877
3 Phạm Văn Báu Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông 0915417128
4 Hoàng Dương Liễu Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0945675595
5 Bùi Quang Thìn Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0943038338
6 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông 0944267678
7 Lê Mạnh Hùng Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0911553666
8 Phạm Thị Kim Anh Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0914992227
9 Đặng Văn Đức Trưởng phòng BCVT Sở Thông tin và Truyền thông 0911378999
10 Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0916844376 Chuyên trách CNTT
11 Phan Văn Giáp Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0915411488 Chuyên trách CNTT
12 Lê Văn Dũng Trưởng phòng CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 0985992525 Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh
13 Sử Quỳnh Hương Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông 0914573688 Văn phòng
14 Lê Văn Tuấn Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông 0943896924 Văn phòng
15 Nguyễn Thu Trang Kế toán Sở Thông tin và Truyền thông 0945533168 Văn phòng
16 Phan Thị Thùy Lan Thủ quỹ Sở Thông tin và Truyền thông 0946167368 Văn phòng
17 Dương Văn Tuấn Phó Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 0943919191 Văn phòng
18 Đậu Thắng Lợi Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 0943594599 Văn phòng
19 Đậu Tùng Lâm Phó Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông 0917726888 Lãnh đạo
20 Bùi Đắc Thế Phó Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông 0938645888 Lãnh đạo,Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh
21 Phan Tấn Linh Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông 0918865688 Lãnh đạo,Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh
22 Phan Anh Tú Phó CVP sở Sở Thông tin và Truyền thông 0914256777 Chuyên trách CNTT,Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh