Ngày đăng: 24-09-2022
Chiều ngày 23/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật ngành thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện.
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
HS HS 94,3 TB/100 dân 12,81 TB/100 dân
HS HS 94,3 TB
/100 dân
12,81 TB
/100 dân
 • V/v tham mưu đề xuất nội dung đưa vào Chương trình kiểm tra, giám...
 • Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định chỉ số đánh...
 • V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng...
 • V/v góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT...
 • Kết quả công tác Thanh tra 09 tháng đầu năm 2022
 • Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và xây dựng, phát triển...
 • Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng...
 • V/v báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo KH số...
 • V/v phối hợp chuẩn bị khai trương trạm BTS Đồn Biên phòng Hương...
 • V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 11/2022/TT-BTTT ngày 29/7/2022...
 • V/v thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công theo đề...
 • V/v đề nghị rà soát, cung cấp thông tin khảo sát các CSDL phục vụ...
 • V/v góp ý dự thảo Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao...
 • V/v tham dự Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Lãnh đạo...
 • V/v triển khai thực hiện kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban...
 • V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược...
 • Kết luận của Ban Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá kết quả công...
 • V/v đề xuất nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân...
 • Về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian...
 • V/v kiểm tra đảm bảo TTLL trong PCLB&TKCN tại các điểm xung yếu...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH