Ngày đăng: 23-03-2023
Tài liệu tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
HS HS 94,3 TB/100 dân 12,81 TB/100 dân
HS HS 94,3 TB
/100 dân
12,81 TB
/100 dân
 • Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022
 • Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết...
 • Kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và...
 • Tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ...
 • Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
 • V/v báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2022
 • V/v tham mưu đề xuất nội dung đưa vào Chương trình kiểm tra, giám...
 • Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định chỉ số đánh...
 • V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng...
 • V/v góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT...
 • Kết quả công tác Thanh tra 09 tháng đầu năm 2022
 • Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và xây dựng, phát triển...
 • Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng...
 • V/v báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo KH số...
 • V/v phối hợp chuẩn bị khai trương trạm BTS Đồn Biên phòng Hương...
 • V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 11/2022/TT-BTTT ngày 29/7/2022...
 • V/v thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công theo đề...
 • V/v đề nghị rà soát, cung cấp thông tin khảo sát các CSDL phục vụ...
 • V/v góp ý dự thảo Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao...
 • V/v tham dự Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Lãnh đạo...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH