DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Nhóm
1 Phan Anh Tú Phó CVP sở Sở Thông tin và Truyền thông 0914256777 Chuyên trách CNTT,Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh