Ngày đăng: 19-09-2018
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-CAT-VP11 ngày 31/01/2018 của Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã biên soạn “Tài liệu tuyên truyền về phòng chống...
 • V/v xử lý kiến nghị của Trung tâm Hành chính công tỉnh
 • Về việc đề nghị cấp kinh phí tổ chức Hội thảo “Hà Tĩnh với cách...
 • Kế hoạch tổ chức Hội thảo Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp lần...
 • Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá,...
 • V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC
 • V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết Nghị định số...
 • V/v phối hợp thử nghiệm giám sát và phân tích phát hiện mã độc cho...
 • V/v đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 của...
 • Báo cáo v/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 28/2009/TT-...
 • V/v rà soát danh mục DVCTT theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày...
 • V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin mã độc tấn công...
 • Hướng dẫn hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp
 • V/v đăng ký danh sách lớp đào tạo, bồi dưỡng “Truyền thông và...
 • V/v báo cáo một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của Ban Pháp chế...
 • Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng...
 • chấp thuận vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS mạng Mobifone
 • Báo cáo Đánh giá tình hình phát triển Kinh tế - xã hội giữa kỳ...
 • V/v ý kiến thẩm định và cấp phát tên miền Trang thông tin điện tử...
 • Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc
 • Tuyên truyền Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH