Ngày đăng: 22-08-2019
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”. Đề án này tập trung vào một số nội dung như sau:
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
69.227 HS 6.704 HS 91,75 TB/100 dân 8,3 TB/100 dân
69.227 HS 6.704 HS 91,75 TB
/100 dân
8,3 TB
/100 dân
 • Báo cáo kiểm tra, rà soát các tài sản trên địa bàn tỉnh đăng ký...
 • Xử lý các văn bản QPPL thuộc ngành TT&TT trong kỳ hệ thống hóa...
 • Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến...
 • Gửi văn bản kiểm tra theo thẩm quyền với văn bản QPPL có nội dung...
 • Góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh
 • Triển khai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
 • Các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Văn phòng đại diện,...
 • Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong...
 • Về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Số hóa,...
 • Góp ý dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...
 • Tuyên truyền Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 về xử phạt...
 • Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình Sữa học đường
 • V/v đề nghị cho lùi thời gian thẩm định Báo cáo NCKT dự án Số hóa,...
 • V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản...
 • V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT...
 • Góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn mẫu Hợp đồng thuê dịch vụ công...
 • Báo cáo kết quả rà soát về mức độ cập nhật minh bạch thông tin...
 • V/v cung cấp thông tin tình hình phát triển và ứng dụng Chữ ký số...
 • V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông...
 • kiểm tra, đảm bảo an toàn cho các công trình viễn thông trong...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH