Ngày đăng: 26-04-2018
Hiện nay, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã phát hiện các phương thức mới thực hiện tấn công các lỗ hổng của Drupal thông qua việc sử dụng các mạng máy tính ma với lượng máy tính thành viên lớn. Đồng thời, ngày 3/4/2018, Cục...
 • V/v cử cán bộ đầu mối tham gia Hội đồng rà soát, đánh giá, tham...
 • V/v cảnh báo, cập nhật vá lỗ hổng ATTT hệ quản trị nội dung Drupal...
 • V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu...
 • V/v đề nghị ban hành Quyết định Ban hành Quy chế Sử dụng thiết bị...
 • V/v đề xuất nội dung đưa vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030,...
 • Phân công nhiệm vụ thực hiện, đôn đốc, theo dõi việc triển khai...
 • V/v góp ý dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành danh mục DVC trực...
 • V/v Đề nghị chỉ đạo sớm xây dựng cột ăng ten Đài Truyền thanh và...
 • V/v giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPT tỉnh
 • V/v Xác định vùng hỗ trợ đầu thu số hóa truyền hình mặt đất, vệ...
 • V/v rà soát chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh...
 • V/v xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
 • V/v xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
 • V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số...
 • V/v Thanh tra hoạt động Bưu chính, Chuyển phát trên địa bàn tỉnh
 • V/v đề nghị ban hành Quyết định thay đổi một số thành viên Ban Chỉ...
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Cẩm Xuyên tháng 4 năm 2018
 • V/v tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo...
 • V/v cho ý kiến về Quy hoạch hạ tầng Viễn thông thụ động của Trung...
 • V/v rà soát danh mục sử dụng đất tại các điểm BĐVHX
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH