Ngày đăng: 05-11-2018
Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 tại kỳ họp thứ 11, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Có 06 nội dung cơ bản của Luật cần biết.
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH