BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC TRONG THÁNG 10 NĂM 2018
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
  • Đã hoàn thành
  • Đang xử lý
  • Chưa xử lý
GHI CHÚ
1 Phòng Công nghệ thông tin 12
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
25%
(3/12)
0%
(0/12)
75%
(9/12)
Xem chi tiết >>
2 Phòng Bưu chính viễn thông 14
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
64.29%
(9/14)
7.14%
(1/14)
28.57%
(4/14)
Xem chi tiết >>
3 Phòng Thông tin - BCXB 7
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
28.57%
(2/7)
28.57%
(2/7)
42.86%
(3/7)
Xem chi tiết >>
4 Thanh tra Sở 18
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
50%
(9/18)
11.11%
(2/18)
38.89%
(7/18)
Xem chi tiết >>
5 Văn phòng Sở 16
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
25%
(4/16)
0%
(0/16)
75%
(12/16)
Xem chi tiết >>
6 Trung tâm CNTT&TT 5
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
20%
(1/5)
40%
(2/5)
40%
(2/5)
Xem chi tiết >>