BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC TRONG THÁNG 05 NĂM 2018
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
GHI CHÚ
1 Phòng Công nghệ thông tin 15
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
53.33%
(8/15)
0%
(0/15)
46.67%
(7/15)
Xem chi tiết >>
2 Phòng Bưu chính viễn thông 11
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
27.27%
(3/11)
9.09%
(1/11)
63.64%
(7/11)
Xem chi tiết >>
3 Phòng Thông tin - BCXB 12
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
33.33%
(4/12)
8.33%
(1/12)
58.33%
(7/12)
Xem chi tiết >>
4 Thanh tra Sở 20
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
60%
(12/20)
10%
(2/20)
30%
(6/20)
Xem chi tiết >>
5 Văn phòng Sở 16
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
37.5%
(6/16)
6.25%
(1/16)
56.25%
(9/16)
Xem chi tiết >>
6 Trung tâm CNTT&TT 8
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
12.5%
(1/8)
0%
(0/8)
87.5%
(7/8)
Xem chi tiết >>
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 15 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 5 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 53.33%    ( 8/15 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/15 )
 • - Chưa xử lý: 46.67%    ( 7/15 )
 • >>Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 11 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 6 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 27.27%    ( 3/11 )
 • - Đang xử lý: 9.09%    ( 1/11 )
 • - Chưa xử lý: 63.64%    ( 7/11 )
 • >>Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 12 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 4 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 33.33%    ( 4/12 )
 • - Đang xử lý: 8.33%    ( 1/12 )
 • - Chưa xử lý: 58.33%    ( 7/12 )
 • >>Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 20 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 6 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 60%    ( 12/20 )
 • - Đang xử lý: 10%    ( 2/20 )
 • - Chưa xử lý: 30%    ( 6/20 )
 • >>Xem chi tiết
 • Văn phòng Sở
 • - NV được giao: 16 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 6 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 37.5%    ( 6/16 )
 • - Đang xử lý: 6.25%    ( 1/16 )
 • - Chưa xử lý: 56.25%    ( 9/16 )
 • >>Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT&TT
 • - NV được giao: 8 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 12.5%    ( 1/8 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/8 )
 • - Chưa xử lý: 87.5%    ( 7/8 )
 • >>Xem chi tiết