BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC TRONG THÁNG 07 NĂM 2019
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
GHI CHÚ
1 Phòng Công nghệ thông tin 36
Có 11 nhiệm vụ sắp hết hạn
36.11%
(13/36)
0%
(0/36)
63.89%
(23/36)
Xem chi tiết >>
2 Phòng Bưu chính viễn thông 16
Có 8 nhiệm vụ sắp hết hạn
12.5%
(2/16)
0%
(0/16)
87.5%
(14/16)
Xem chi tiết >>
3 Phòng Thông tin - BCXB 15
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
53.33%
(8/15)
6.67%
(1/15)
40%
(6/15)
Xem chi tiết >>
4 Thanh tra Sở 15
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
46.67%
(7/15)
13.33%
(2/15)
40%
(6/15)
Xem chi tiết >>
5 Văn phòng Sở 14
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
7.14%
(1/14)
0%
(0/14)
92.86%
(13/14)
Xem chi tiết >>
6 Trung tâm CNTT&TT 8
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/8)
0%
(0/8)
100%
(8/8)
Xem chi tiết >>
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 36 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 11 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 36.11%    ( 13/36 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/36 )
 • - Chưa xử lý: 63.89%    ( 23/36 )
 • >>Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 16 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 8 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 12.5%    ( 2/16 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/16 )
 • - Chưa xử lý: 87.5%    ( 14/16 )
 • >>Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 15 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 53.33%    ( 8/15 )
 • - Đang xử lý: 6.67%    ( 1/15 )
 • - Chưa xử lý: 40%    ( 6/15 )
 • >>Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 15 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 3 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 46.67%    ( 7/15 )
 • - Đang xử lý: 13.33%    ( 2/15 )
 • - Chưa xử lý: 40%    ( 6/15 )
 • >>Xem chi tiết
 • Văn phòng Sở
 • - NV được giao: 14 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 6 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 7.14%    ( 1/14 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/14 )
 • - Chưa xử lý: 92.86%    ( 13/14 )
 • >>Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT&TT
 • - NV được giao: 8 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 1 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/8 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/8 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 8/8 )
 • >>Xem chi tiết