BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC TRONG THÁNG 09 NĂM 2019
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
GHI CHÚ
1 Phòng Công nghệ thông tin 12
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
33.33%
(4/12)
0%
(0/12)
66.67%
(8/12)
Xem chi tiết >>
2 Phòng Bưu chính viễn thông 13
Có 11 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/13)
7.69%
(1/13)
92.31%
(12/13)
Xem chi tiết >>
3 Phòng Thông tin - BCXB 9
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
11.11%
(1/9)
0%
(0/9)
88.89%
(8/9)
Xem chi tiết >>
4 Thanh tra Sở 14
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
28.57%
(4/14)
7.14%
(1/14)
64.29%
(9/14)
Xem chi tiết >>
5 Văn phòng Sở 21
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
28.57%
(6/21)
9.52%
(2/21)
61.9%
(13/21)
Xem chi tiết >>
6 Trung tâm CNTT&TT 12
Có 8 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/12)
8.33%
(1/12)
91.67%
(11/12)
Xem chi tiết >>
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 12 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 5 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 33.33%    ( 4/12 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/12 )
 • - Chưa xử lý: 66.67%    ( 8/12 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 13 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 11 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/13 )
 • - Đang xử lý: 7.69%    ( 1/13 )
 • - Chưa xử lý: 92.31%    ( 12/13 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 9 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 7 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 11.11%    ( 1/9 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/9 )
 • - Chưa xử lý: 88.89%    ( 8/9 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 14 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 5 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 28.57%    ( 4/14 )
 • - Đang xử lý: 7.14%    ( 1/14 )
 • - Chưa xử lý: 64.29%    ( 9/14 )
 • Xem chi tiết
 • Văn phòng Sở
 • - NV được giao: 21 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 4 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 28.57%    ( 6/21 )
 • - Đang xử lý: 9.52%    ( 2/21 )
 • - Chưa xử lý: 61.9%    ( 13/21 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT&TT
 • - NV được giao: 12 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 8 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/12 )
 • - Đang xử lý: 8.33%    ( 1/12 )
 • - Chưa xử lý: 91.67%    ( 11/12 )
 • Xem chi tiết