BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC TRONG THÁNG 12 NĂM 2018
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
GHI CHÚ
1 Phòng Công nghệ thông tin 14
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
21.43%
(3/14)
0%
(0/14)
78.57%
(11/14)
Xem chi tiết >>
2 Phòng Bưu chính viễn thông 10
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
20%
(2/10)
10%
(1/10)
70%
(7/10)
Xem chi tiết >>
3 Phòng Thông tin - BCXB 13
Có 11 nhiệm vụ sắp hết hạn
7.69%
(1/13)
23.08%
(3/13)
69.23%
(9/13)
Xem chi tiết >>
4 Thanh tra Sở 14
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
28.57%
(4/14)
42.86%
(6/14)
28.57%
(4/14)
Xem chi tiết >>
5 Văn phòng Sở 26
Có 13 nhiệm vụ sắp hết hạn
19.23%
(5/26)
11.54%
(3/26)
69.23%
(18/26)
Xem chi tiết >>
6 Trung tâm CNTT&TT 9
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
33.33%
(3/9)
11.11%
(1/9)
55.56%
(5/9)
Xem chi tiết >>
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • - NV được giao: 14 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 4 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 21.43%    ( 3/14 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/14 )
 • - Chưa xử lý: 78.57%    ( 11/14 )
 • >>Xem chi tiết
 • Phòng Bưu chính viễn thông
 • - NV được giao: 10 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 5 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 20%    ( 2/10 )
 • - Đang xử lý: 10%    ( 1/10 )
 • - Chưa xử lý: 70%    ( 7/10 )
 • >>Xem chi tiết
 • Phòng Thông tin - BCXB
 • - NV được giao: 13 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 11 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 7.69%    ( 1/13 )
 • - Đang xử lý: 23.08%    ( 3/13 )
 • - Chưa xử lý: 69.23%    ( 9/13 )
 • >>Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 14 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 4 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 28.57%    ( 4/14 )
 • - Đang xử lý: 42.86%    ( 6/14 )
 • - Chưa xử lý: 28.57%    ( 4/14 )
 • >>Xem chi tiết
 • Văn phòng Sở
 • - NV được giao: 26 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 13 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 19.23%    ( 5/26 )
 • - Đang xử lý: 11.54%    ( 3/26 )
 • - Chưa xử lý: 69.23%    ( 18/26 )
 • >>Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT&TT
 • - NV được giao: 9 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 6 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 33.33%    ( 3/9 )
 • - Đang xử lý: 11.11%    ( 1/9 )
 • - Chưa xử lý: 55.56%    ( 5/9 )
 • >>Xem chi tiết