Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Bảo vệ chủ quyền biển đảo Hà Tĩnh

Đăng ngày 31-12-2019 10:39
136 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng phóng sự phát thanh "Bảo vệ chủ quyền biển đảo" Đề nghị phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn phát nội dung tuyên truyền lên hệ thống truyền thanh cơ sở (2 lần/ tuần) nhằm giáo dục, bồi đắp, phát huy tinh thần yêu nước, tình yêu biển, đảo, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH