Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 857/STTTT-Ttra 01/06/2023 Về việc đề nghị kiểm soát, nghiêm cấm sao chụp, in ấn sai quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trước các Kỳ thi tuyển sinh năm 2023
2 717/STTTT-Ttr 09/05/2023 Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
3 302/STTTT-Ttra 07/03/2023 Về việc báo cáo kết quả xử lý trang TTĐT devfest.vn theo văn bản đề nghị của Cục PTTH&TTĐT
4 206/STTTT-Ttr 17/02/2023 Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
5 05/STTTT-Ttr 04/01/2023 Về việc rà soát, lập danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trong năm 2022
6 1228/STTTT-Ttr 20/09/2022 V/v tham mưu đề xuất nội dung đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
7 1218/STTTT-CNTT 16/09/2022 V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”
8 1216/STTTT-BCVT 16/09/2022 V/v góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh
9 1200/STTTT-VP 14/09/2022 V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 11/2022/TT-BTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
10 1197/STTTT-BCVT 14/09/2022 V/v phối hợp chuẩn bị khai trương trạm BTS Đồn Biên phòng Hương Quang
11 1198/STTTT-CNTT 14/09/2022 V/v báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo KH số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh (tháng 9/2022)
12 1182/STTTT-BCVT 13/09/2022 V/v thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công theo đề xuất của UBND huyện Thạch Hà
13 1172/STTTT-CNTT 12/09/2022 V/v đề nghị rà soát, cung cấp thông tin khảo sát các CSDL phục vụ xây dựng Cổng dữ liệu dùng chung của tỉnh
14 1162/STTTT-CNTT 08/09/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”
15 1160/STTTT-CNTT 08/09/2022 V/v tham dự Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Lãnh đạo UBND cấp xã
16 1157/STTTT-CNTT 08/09/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
17 1145/STTTT-CNTT 06/09/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
18 1138/STTTT-BCVT 05/09/2022 V/v đề xuất nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
19 1132/STTTT-TTCNTT 31/08/2022 Về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
20 1125/STTTT-BCVT 30/08/2022 V/v kiểm tra đảm bảo TTLL trong PCLB&TKCN tại các điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm 2022
21 1108/STTTT-CNTT 27/08/2022 V/v cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra Đề án 06
22 1105/STTTT-CNTT 26/08/2022 V/v báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, khung kế hoạch CCHC năm 2022 lĩnh vực TTTT
23 1106/STTTT-CNTT 26/08/2022 V/v đề nghị tổng hợp danh sách, xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh
24 1195/STTTT-BCVT 24/08/2022 V/v phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX
25 1080/STTTT-CNTT 22/08/2022 V/v hoàn thiện và đề nghị ban hành Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
26 1073/STTTT-CNTT 18/08/2022 V/v phối hợp, hỗ trợ triển khai thử nghiệm Cổng dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Tĩnh
27 1065/STTTT-BCVT 16/08/2022 V/v đề xuất, kiến nghị nâng cao công tác quản lý về chất lượng dịch vụ và hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương
28 1060/STTTT-CNTT 15/08/2022 V/v hoàn thiện và đề nghị ban hành Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
29 1046/STTTT-CNTT 15/08/2022 V/v báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo KH số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh (tháng 8/2022)
30 1044/STTTT-TTCNTT 12/08/2022 Về việc cảnh báo các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2022
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH