Góp ý dự thảo Kế hoạch “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”
Lĩnh vực

Công nghệ thông tin

Thời gian diễn ra 03/07/2021 - 07/07/2021
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Thực hiện Quyết định 458/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”; Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025” (có dự thảo Kế hoạch kèm theo).

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
Tải về File 2
Tải về File 3
 • Thông tin người gửi
 • Họ và tên (Bắt buộc):
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề (Bắt buộc):
 • Chuyên mục:
 • Nội dung (Bắt buộc):
 • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
 • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

[Trở về]