Hỏi đáp

  • Điều kiện cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông cần các thủ tục gì? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Hoàng (Ngày hỏi: 11/10/2017)
  • Hỗ trợ công nghệ thông tin làm việc tại bệnh viện Tôi đã có tên trong danh sách được hưởng hỗ trợ hàng tháng về CNTT,VT liên sở thống nhất phê duyệt (số 2258/ STTTT - CNTT ngày 30/11/2016 V/v : phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn CNTT và viễn thông đc hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng năm 2016). Nhưng đơn vị tôi... Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Phương Thảo (Ngày hỏi: 08/10/2017)
[Trở lại]
Tổng số 155 Câu hỏi / 8 trang
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH