Văn bản QPPL Trung Ương
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3444/QĐ-UBND 22/10/2019 Quyết định Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo
2 227/QĐ-UBND 16/01/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
3 51/QĐ-BTTTT 11/01/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
4 07/2018/QĐ-UBND 09/03/2018 Ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
5 15/2017/QĐ-UBND 18/05/2017 Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
6 56/2016/QĐ-UBND 26/12/2016 Quyết định Quy định sử dụng chung cột để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
7 32/2016/QĐ-UBND 06/07/2016 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8 15/2016/QĐ-UBND 28/04/2016 V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9 56/2015/QĐ-UBND 12/11/2015 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 43/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10 33/ 2015/QĐ-UBND 31/07/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH