Văn bản QPPL Trung Ương
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 951/QĐ-BTTTT 02/06/2023 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí
2 26/2023/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
3 46/2021/QĐ-UBND 29/10/2021 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nƣớc ngoài, cơ quan đại diện nƣớc ngoài, tổ chức nƣớc ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 34/2021/QĐ-UBND 05/08/2021 Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 02/2021/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh
6 01/2021/QĐ-UBND 19/01/2021 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạngtrong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quannhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7 32/2020/QĐ-UBND 03/11/2020 Quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8 19/2020/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9 2379/QĐ-UBND 29/07/2020 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
10 1924/QĐ-UBND 24/06/2020 Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH