Văn bản QPPL Trung Ương
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 02/2021/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh
2 01/2021/QĐ-UBND 19/01/2021 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạngtrong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quannhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3 32/2020/QĐ-UBND 03/11/2020 Quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 19/2020/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 2379/QĐ-UBND 29/07/2020 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
6 1924/QĐ-UBND 24/06/2020 Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh
7 1466/QĐ-UBND 12/05/2020 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
8 3444/QĐ-UBND 22/10/2019 Quyết định Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo
9 227/QĐ-UBND 16/01/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
10 51/QĐ-BTTTT 11/01/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH