Quy hoạch - Kế hoạch
Kế hoạch Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Kế hoạch Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

09-03-2021
Kế hoạch Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
Kế hoạch Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

Kế hoạch Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

04-03-2021
Kế hoạch Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

03-03-2021
Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 đối với công chức, viên chức

Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 đối với công chức, viên chức

26-02-2021
Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 đối với công chức, viên chức
Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

03-11-2020
Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

02-07-2020
Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

24-12-2019
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

06-08-2018
Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH