Trang chủ Văn bản xử lý khiếu nại, tố cáo

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 23-08-2019 11:07
238 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/04/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 29/QĐ-STTTT ngày 09/03/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân cụ thể như sau:

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH