Văn bản QPPL Trung Ương
Thông tưSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 01/2022/TT-BTTTT 17/02/2022 Thông tư sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2 22/2021/TT-BTTTT 13/12/2021 Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
3 8/2021/TT-BTTTT 07/12/2021 Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
4 01/2021/TT-TTCP 03/11/2021 Thông tư Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
5 19/2021/TT-BTTTT 12/03/2021 Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
6 41/2020/TT-BTTTT 24/12/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
7 40/2020/TT-BTTTT 30/11/2020 Thông tư xác định sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
8 39/2020/TT-BTTTT 24/11/2020 Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
9 32/2020/TT-BTTTT 04/11/2020 Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
10 12/2020/TT-BTTTT 29/05/2020 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH