Văn bản xử lý khiếu nại, tố cáo
Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông

23-08-2019
Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/04/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...
Quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

02-02-2018
Quy trình này quy định trình tự thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn tại Sở Thông tin và Truyền thông, nhằm góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan và tổ chức.
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH