Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL NgànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 119/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2024 - 2025
2 11/2023/TT-BTTTT 30/09/2023 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
3 951/QĐ-BTTTT 02/06/2023 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí
4 26/2023/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
5 885/QĐ-BTTTT 25/05/2023 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
6 13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ: Bảo vệ dữ liệu cá nhân
7 2/2023/TT-BTTTT 21/03/2023 Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
8 11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra 2022
9 09/2022/QH15 11/09/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi
10 13/2022/TT-BTTTT 26/08/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông
  1 2 3 4
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH