Chỉ đạo, điều hành
Thông báo mời họp thống nhất nội dung theo đề nghị của Bưu điện tỉnh

Thông báo mời họp thống nhất nội dung theo đề nghị của Bưu điện tỉnh

16-03-2023
Thực hiện Văn bản số 994/UBND-NC2 ngày 9/3/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu đề nghị của Bưu điện tỉnh về việc giao nhiệm vụ, hỗ trợ đào tạo cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh
Tham dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

Tham dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

30-11-2022
Thực hiện Văn bản số 5760/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (có văn bản kèm theo), Sở Thông tin và Truyền thông mời các đại biểu dự tại...
Thông báo mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực

Thông báo mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực

23-11-2022
Thực hiện Công điện số 1542/CĐ-VPCP ngày 21/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực, Ủy ban nhân dân tỉnh mời các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh như sau:

Ban hành Thông tư 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP

22-08-2022
Ngày 12/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thông tư này được ban hành để thay thế cho Thông tư...
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH