Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL NgànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 01/2022/TT-BTTTT 17/02/2022 Thông tư sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2 22/2021/TT-BTTTT 13/12/2021 Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
3 8/2021/TT-BTTTT 07/12/2021 Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
4 01/2021/TT-TTCP 03/11/2021 Thông tư Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
5 46/2021/QĐ-UBND 29/10/2021 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nƣớc ngoài, cơ quan đại diện nƣớc ngoài, tổ chức nƣớc ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 34/2021/QĐ-UBND 05/08/2021 Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7 20/2021/TT-BTTTT 12/03/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
8 19/2021/TT-BTTTT 12/03/2021 Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
9 02/2021/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh
10 01/2021/QĐ-UBND 19/01/2021 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạngtrong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quannhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH