Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL địa phươngSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí
2 86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng
3 56/2015/QĐ-UBND 12/11/2015 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 43/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 33/ 2015/QĐ-UBND 31/07/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 33/2015/QĐ-UBND 31/07/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/05/2011 quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 13/2015/QĐ-UBND 25/03/2015 Về việc sửa đổi một số điều Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh
7 05/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Quyết định ban hành Quy định khung mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với công tác quản lý, biên tập, tạo lập, đăng phát tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử và Bản tin, xuất bản phẩm không kinh doanh trên địa bàn tỉnh
8 88/2014/QĐ-UBND 05/12/2014 Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9 87/2014/QĐ-UBND 05/12/2014 Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10 68/2014/QĐ-UBND 13/10/2014 Quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh,
  2 3 4 5 6 7 8
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH