Lịch làm việc Sở Thông tin và Truyền thông
   
Home
Chủ nhật, ngày 25-07-2021
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Tháng 7 năm 2021
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 12.5% (1/8) 12.5% (1/8) 75% (6/8)
Phòng Công nghệ thông tin
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
10 40% (4/10) 0% (0/10) 60% (6/10)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
16 81.25% (13/16) 6.25% (1/16) 12.5% (2/16)
Thanh tra Sở
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
9 44.44% (4/9) 0% (0/9) 55.56% (5/9)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
12 0% (0/12) 0% (0/12) 100% (12/12)
Trung tâm CNTT&TT
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
10 60% (6/10) 0% (0/10) 40% (4/10)