SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

LỊCH LÀM VIỆC
       
Thứ tư, ngày 29-03-2023
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
08:00 - 11:30

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với huyện Lộc Hà

Đ/c Đậu Tùng Lâm - Giám đốc Sở Phòng họp UBND huyện Lộc Hà.
14:00 -17:30

Mời làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Đậu Tùng Lâm - Giám đốc Sở Sở Khoa học và Công nghệ (142, Trần Phú, TP Hà Tĩnh).
14 h - 17 h 30

Làm việc với Trung tâm CNTT &TT về khắc phục các Kết luận của các Đoàn Thanh tra tại Trung tâm năm 2021, 2022

Ông Phạm Văn Báu, Chánh Thanh tra; Trương Hà Phương, Chuyên viên; Nguyễn Viết Nga, Chuyên viên. Trung tâm CNTT&TT- Số 18, đường 26/3, TP Hà Tĩnh
Tháng 3 năm 2023
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 11 nhiệm vụ sắp hết hạn
13 7.69% (1/13) 0% (0/13) 92.31% (12/13)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 26 nhiệm vụ sắp hết hạn
35 0% (0/35) 0% (0/35) 100% (35/35)
Phòng Công nghệ thông tin
Có 49 nhiệm vụ sắp hết hạn
59 0% (0/59) 0% (0/59) 100% (59/59)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
41 58.54% (24/41) 0% (0/41) 41.46% (17/41)
Thanh tra Sở
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
32 84.38% (27/32) 9.38% (3/32) 6.25% (2/32)
Trung tâm CNTT & TT
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
10 10% (1/10) 0% (0/10) 90% (9/10)