Lịch làm việc Sở Thông tin và Truyền thông
   
Home
Thứ năm, ngày 02-04-2020
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Tháng 4 năm 2020
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
14 0% (0/14) 0% (0/14) 100% (14/14)
Phòng Công nghệ thông tin
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
10 0% (0/10) 0% (0/10) 100% (10/10)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
4 0% (0/4) 0% (0/4) 100% (4/4)
Thanh tra Sở
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
10 0% (0/10) 0% (0/10) 100% (10/10)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
16 0% (0/16) 0% (0/16) 100% (16/16)
Trung tâm CNTT&TT
9 0% (0/9) 0% (0/9) 100% (9/9)