SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

LỊCH LÀM VIỆC
       
Thứ hai, ngày 02-10-2023
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30 - 11:30

Dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp tỉnh năm 2023

Đ.c Dương Kim Nga - P.Giám đốc Sở Trường THCS Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà.
08:00 - 11:30

Họp xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2023

Đ.c Dương Văn Tuấn - P.Giám đốc Sở Phòng họp Tầng 4 - Văn phòng UBND tỉnh.
07:00 - 11:30

Chào cờ tháng 10/2023

Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các phòng, CBCCVC, NLĐ; Lãnh đạo, trưởng các bộ phận Trung tâm CNTT&TT Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
14:00 -17:30

Tham dự Hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh

Đ/c Dương Kim Nga - P.Giám đốc Sở Phòng họp tầng 4, Văn phòng Đoàn DBQH&HĐND tỉnh
14:30 - 17:30

Giao ban tháng 10

BGĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, Cán bộ Sở, BGĐ và LĐ các phòng của Trung tâm Hội trường Tầng 3 Sở TTTT
Tháng 10 năm 2023
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
17 29.41% (5/17) 5.88% (1/17) 64.71% (11/17)
Phòng Thông tin - BCXB
9 11.11% (1/9) 0% (0/9) 88.89% (8/9)
Phòng Công nghệ thông tin
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
14 0% (0/14) 0% (0/14) 100% (14/14)
Phòng Bưu chính viễn thông
8 0% (0/8) 0% (0/8) 100% (8/8)
Thanh tra Sở
7 0% (0/7) 0% (0/7) 100% (7/7)
Trung tâm CNTT & TT
10 0% (0/10) 0% (0/10) 100% (10/10)