Quyết định
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
12803/QĐ-UBNDV/v ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành28/09/2017UBND tỉnh
21174/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh03/05/2017UBND tỉnh
31538/QĐ-UBNDVề việc quy định loại hình văn bản chỉ gửi bản điện tử, loại hình văn bản chỉ gửi bản giấy và loại hình văn bản gửi cả bản giấy và bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh14/06/2016UBND tỉnh
41434/ QĐ-UBNDV/v phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã năm 201606/06/2016UBND tỉnh
515/2016/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh28/04/2016UBND tỉnh
658/2015/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh23/11/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
736/2015/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức10/08/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
833/2015/QĐ-UBNDQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh31/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
927/2015/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính và Quy chế xác định Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh23/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1026/2015/QĐ-UBNDQuyết định sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động23/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1125/2015/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng07/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1216/2015/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"15/04/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1313/2015/QĐ-UBNDQuyết định về việc sửa đổi một số điều Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày...25/03/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
14814/QĐ-UBNDQuyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh09/03/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1505/2015/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy định khung mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với công tác quản lý, biên tập, tạo lập, đăng phát tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử và Bản tin,...21/01/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1601/2015/QĐ-UBNDQuyết định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh12/01/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1787/2014/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh05/12/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
1888/2014/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh05/12/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
193542/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy định trách nhiệm về quản lý và vận hành khai thác Hệ thống thông tin một cửa trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh19/11/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
2079/2014/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao19/11/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
2177/2014/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực hượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình12/11/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
2273/2014/QĐ-UBNDQuyết định về việc quy định Chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh28/10/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
2368/2014/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh13/10/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
242694/QĐ-UBNDQuyết Định Ban hành Bộ tiêu chí và Thang điểm đánh giá Cổng/Trang thông tin điện tử (gọi chung là Cổng thông tin điện tử) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh17/09/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
2560/2014/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy định về việc thực hiện chế độ đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 05/09/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
Hiển thị 25/59