Ngày đăng: 22-04-2024
Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024; Kế hoạch số 16/KH-STTTT ngày 08/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024; Chiều...
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
HS HS 94,3 TB/100 dân 12,81 TB/100 dân
HS HS 94,3 TB
/100 dân
12,81 TB
/100 dân
 • Ban hành Nội quy Tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông
 • Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
 • Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024
 • Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng,...
 • Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa...
 • Tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
 • Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến...
 • Kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về Tăng cường...
 • Về việc đề nghị kiểm soát, nghiêm cấm sao chụp, in ấn sai quy...
 • Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí...
 • Kết luận tố cáo đối với ông Trần Hoài Nam (Phóng viên Hoài Nam)
 • Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền...
 • Về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu...
 • Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCĐ389 về tăng cường...
 • Kết quả công tác Thanh tra Quý I năm 2023
 • Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023
 • Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
 • Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp...
 • Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
 • Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH