Góp ý Quy hoạch, kế hoạch, đề án

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 V/v ý kiến góp ý dự thảo Quy chế bảo đảm ATTT mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các CQNN trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 29/06/2020
- Đến ngày : 10/07/2020


2 V/v lấy ý kiến về danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 - Từ ngày : 16/04/2020
- Đến ngày : 19/04/2020

3 Góp ý Quy chế phối hợp Triển khai thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC - Từ ngày : 09/01/2020
- Đến ngày : 31/01/2020


4 Tài liệu họp: Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 17/09/2019
- Đến ngày : 17/09/2019

5 Góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường bảo đảm ATTT mạng trong các CQNN trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 25/06/2019
- Đến ngày : 29/06/2019


6 Góp ý dự thảo “Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống TT&TT tại 39 xã biên giới biển, đất liền hỗ trợ phát triển KTXH, ANQP, bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022” - Từ ngày : 09/05/2019
- Đến ngày : 20/05/2019


7 Góp ý dự thảo đề án Thí điểm chuyển giao việc trực, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 04/04/2019
- Đến ngày : 16/04/2019


8 Góp ý tài liệu dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 - Từ ngày : 20/03/2019
- Đến ngày : 23/03/2019

9 Góp ý dự thảo Quyết định và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 28/11/2018
- Đến ngày : 30/11/201810 Góp ý quy hoạch viễn thông thụ động của các doanh nghiệp - Từ ngày : 27/08/2018
- Đến ngày : 10/09/2018  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH