Góp ý Quy hoạch, kế hoạch, đề án

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện Chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 - Từ ngày : 15/07/2020
- Đến ngày : 22/07/20202 V/v ý kiến góp ý dự thảo Quy chế bảo đảm ATTT mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các CQNN trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 29/06/2020
- Đến ngày : 10/07/2020


3 V/v lấy ý kiến về danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 - Từ ngày : 16/04/2020
- Đến ngày : 19/04/2020

4 Góp ý Quy chế phối hợp Triển khai thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC - Từ ngày : 09/01/2020
- Đến ngày : 31/01/2020


5 Tài liệu họp: Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 17/09/2019
- Đến ngày : 17/09/2019

6 Góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường bảo đảm ATTT mạng trong các CQNN trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 25/06/2019
- Đến ngày : 29/06/2019


7 Góp ý dự thảo “Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống TT&TT tại 39 xã biên giới biển, đất liền hỗ trợ phát triển KTXH, ANQP, bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022” - Từ ngày : 09/05/2019
- Đến ngày : 20/05/2019


8 Góp ý dự thảo đề án Thí điểm chuyển giao việc trực, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 04/04/2019
- Đến ngày : 16/04/2019


9 Góp ý tài liệu dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 - Từ ngày : 20/03/2019
- Đến ngày : 23/03/2019

10 Góp ý dự thảo Quyết định và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 28/11/2018
- Đến ngày : 30/11/2018  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH