Góp ý Quy hoạch, kế hoạch, đề án

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Góp ý dự thảo Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 15/07/2022
- Đến ngày : 21/07/2022

2 Góp ý dự thảo Văn bản của UBND tỉnh về triển khai sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 - Từ ngày : 22/06/2022
- Đến ngày : 28/06/2022

3 Góp ý dự thảo Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS - Từ ngày : 03/06/2022
- Đến ngày : 07/06/2022

4 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục CSDL dùng chung tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 16/05/2022
- Đến ngày : 21/05/2022

5 Góp ý dự thảo KH triển khai diễn tập thực chiến về ATTT mạng năm 2022 - Từ ngày : 07/03/2022
- Đến ngày : 10/03/2022

6 Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động và KH hoạt động của BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 - Từ ngày : 22/02/2022
- Đến ngày : 25/02/2022

7 Góp ý dự thảo Thông tư quy định Danh mục chỉ tiêu thống kê và Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông - Từ ngày : 05/08/2021
- Đến ngày : 12/08/2021

8 góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP - Từ ngày : 02/08/2021
- Đến ngày : 04/08/2021

9 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. - Từ ngày : 27/07/2021
- Đến ngày : 03/08/2021


10 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 - Từ ngày : 18/07/2021
- Đến ngày : 25/07/2021  1 2 3 4 5
 • Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa...
 • Tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
 • Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến...
 • Kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về Tăng cường...
 • Về việc đề nghị kiểm soát, nghiêm cấm sao chụp, in ấn sai quy...
 • Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí...
 • Kết luận tố cáo đối với ông Trần Hoài Nam (Phóng viên Hoài Nam)
 • Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền...
 • Về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu...
 • Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCĐ389 về tăng cường...
 • Kết quả công tác Thanh tra Quý I năm 2023
 • Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023
 • Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
 • Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp...
 • Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
 • Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023
 • Về việc báo cáo kết quả xử lý trang TTĐT devfest.vn theo văn bản...
 • Về việc báo cáo các nội dung phục vụ Đoàn Giám sát việc chấp hành...
 • Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy;...
 • Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH