Góp ý Quy hoạch, kế hoạch, đề án

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Góp ý dự thảo Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 15/07/2022
- Đến ngày : 21/07/2022

2 Góp ý dự thảo Văn bản của UBND tỉnh về triển khai sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 - Từ ngày : 22/06/2022
- Đến ngày : 28/06/2022

3 Góp ý dự thảo Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS - Từ ngày : 03/06/2022
- Đến ngày : 07/06/2022

4 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục CSDL dùng chung tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 16/05/2022
- Đến ngày : 21/05/2022

5 Góp ý dự thảo KH triển khai diễn tập thực chiến về ATTT mạng năm 2022 - Từ ngày : 07/03/2022
- Đến ngày : 10/03/2022

6 Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động và KH hoạt động của BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 - Từ ngày : 22/02/2022
- Đến ngày : 25/02/2022

7 Góp ý dự thảo Thông tư quy định Danh mục chỉ tiêu thống kê và Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông - Từ ngày : 05/08/2021
- Đến ngày : 12/08/2021

8 góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP - Từ ngày : 02/08/2021
- Đến ngày : 04/08/2021

9 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. - Từ ngày : 27/07/2021
- Đến ngày : 03/08/2021


10 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 - Từ ngày : 18/07/2021
- Đến ngày : 25/07/2021  1 2 3 4 5
 • Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022
 • Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết...
 • Kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và...
 • Tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ...
 • Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
 • V/v báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2022
 • V/v tham mưu đề xuất nội dung đưa vào Chương trình kiểm tra, giám...
 • Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định chỉ số đánh...
 • V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng...
 • V/v góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT...
 • Kết quả công tác Thanh tra 09 tháng đầu năm 2022
 • Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và xây dựng, phát triển...
 • Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng...
 • V/v báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo KH số...
 • V/v phối hợp chuẩn bị khai trương trạm BTS Đồn Biên phòng Hương...
 • V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 11/2022/TT-BTTT ngày 29/7/2022...
 • V/v thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công theo đề...
 • V/v đề nghị rà soát, cung cấp thông tin khảo sát các CSDL phục vụ...
 • V/v góp ý dự thảo Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao...
 • V/v tham dự Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Lãnh đạo...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH